Sisäilmainfopiste on alan järjestöjen yhteinen neuvontakanava asukkaille.

Infopunkten för inneluft

Infopunkten för inneluft är branschorganisationernas gemensamma informationskanal för boende.

Verksamheten för Infopunkten för inneluft

Infopunkten för inneluft deltar på mässor och evenemang i hela Finland. Infopunktens experter håller föreläsningar och informationsinslag vid evenemangen, ger konsumenter kostnadsfri rådgivning och svarar på frågor om inomhusluft. Infopunkten för inneluft har också ett omfattande urval av gratis guider och checklistor från olika aktörer, som man kan ta med sig hem. En del av materialet är tillgängligt även här på webbsidan.

Bakgrunden för Infopunkten för inneluft

Infopunkten för inneluft påbörjade sin verksamhet Inomhusluftsåret 2002. Under åren har infopunkten varit med på mer än 200 evenemang runt i Finland. Till en början var den ett utdelningsställe för material, men idag får boende gratis experthjälp och råd från infopunkten. 

Agera i tid, förbyggande åtgärder och reparationer lönar sig

Regelbundet underhåll av byggnaden är det bästa sättet att förhindra skador och olägenheter. Det är en del av god fastighetsförvaltning som ökar livslängden på en byggnad och ökar dess värde. Det är alltid förnuftigast och förmånligast att åtgärda skador och brister i så tidigt skede som möjligt. När orsakerna fastställs och skadorna repareras upphör vanligtvis exponeringen för olägenheter, hälsotillståndet förbättras och frånvaron från arbetet minskar. Agera så fort du märker eller misstänker att ditt hem eller din arbetsplats har dålig inomhusluftkvalitet eller att det finns fel eller brister i byggnaden och dess anordningar. Om den dåliga inomhusluften i en byggnad börjar orsaka hälsoproblem är situationen redan långt framskriden.

När finns det anledning att misstänka olägenheter i inneluften?

Du kan misstänka olägenheter i inneluften om du i ditt hem eller på arbetsplatsen har:

 • okarakteristisk, onormal och obehaglig lukt, t.ex. en frän lukt eller lukt av jordkällare
 • unken luft
 • en för låg eller för hög temperatur
 • en känsla av drag
 • synligt mögel eller synliga tecken på fuktskador, såsom avflagning av färg eller avjämningsmassa, tapeter som bucklat sig, parkett som mörknat, kakel som lossnat från underlaget eller plastmattor vars fogar öppnat sig
 • otillräcklig ventilation (bland annat inga till- eller ersättningsluftventiler, fönster som immar, ett pappersark fastnar inte på frånluftsventilen)
 • personer med symptom, som upplevs relaterade till byggnadens inomhusluft.

Misstänker du att du har ett inneluftsproblem i din bostad?

Om du misstänker olägenheter i ditt hem, som orsakats av en fuktskada eller något annat, som äventyrar hälsosamt boende eller inomhusluftskvaliteten, ska du i första hand kontakta en representant för bostads- eller fastighetsbolaget, vanligtvis disponenten. Hyresgästen skall ta kontakta med sin hyresvärd. Ägaren av ett småhus kan vända sig direkt till en hälsoskyddsmyndighet eller annan sakkunnig.

Experten borde ha en utbildning inom byggnadsteknik och helst insatt i byggnaders fukttekniska funktion och mikrobiologi, eller t.ex. en expert på hälsoriktigt byggande (finska rakennusterveysasiantuntija), Certifierade experter på hälsoriktigt byggande kan hittas på webbsidan sertifikaattihaku.fi.

I vissa fall kan man begära en inspektion av bostaden från tillsynsmyndigheterna inom miljö- och hälsoskyddet för att bedöma kvaliteten på inomhusluften i bostaden och dess betydelse för hälsan.

Det väsentliga är att ta reda på orsaken till problemet och åtgärda det. För att ärendet skall framskrida krävs skriftligt meddelande till fastighetsrepresentanten, där olägenheten och förekomsten av den specificeras.

Ifall kartläggningen och åtgärdande av problemet inte framskrider via fastighetsförvaltningsorganisationen, kan man ta kontakt med miljö- och hälsoskyddet. Hälsoskyddsmyndigheten kan förelägga byggnadens ägare eller annan som är ansvarig för problemet att vidta åtgärder för att undanröja den faktor eller det förhållande som orsakar hälsofaran.

Den boende kan även direkt beställa betald experthjälp, med beaktande av lagstiftningen, för att lösa problemet. Man får dock inte öppna eller göra ändringar i de konstruktioner och system som bostadsbolaget ansvarar för utan tillstånd av bostadsbolaget.

Vem ansvarar och för vad?

Underhåll, service och reparation av byggnaden är alltid fastighetsägarens ansvar. Även fel inne i lägenheten som beror på konstruktionerna är fastighetens ansvar (t.ex. bostads- eller fastighetsbolaget). Den boende är vanligtvis ansvarig för de inre ytorna i sitt hem.

Det lönar sig för aktieägaren att bekanta sig med bolagsordningen för det egna bolaget, eventuella besittningsrättsavtal och i synnerhet paragrafen som behandlar underhålls- och reparationsansvar och dess innehåll.

Det är möjligt att det gjorts ändringar i paragrafen gällande ansvarsfördelningen mellan bolaget och aktieägaren. För mer information om reparations- och kostnadsansvar kan man kontakta lokala fastighetsföreningar och organisationer.

Läs mer www.vastuunjako.fi (på finska)

Beställning av inneluftsutredning

Att sensoriskt kartlägga skicket av inre och yttre konstruktioner och ventilationens funktion är en enkel åtgärd för att reda ut problem med boendehälsa och inomhusluft.

Vid behov utreder man vidare genom att öppna konstruktioner, för att kunna ta materialprover och utföra fuktmätningar. Olika utredningar med provtagning bör endast utföras av särskilda skäl, och dessa skall klart motiveras till beställaren. Resultaten är ofta svåra att tolka och kostnaderna kan lätt uppgå till tusentals euro.

Man bör få ett tydligt och entydigt uttalande eller rapport över utredningarna av den som gjort dessa. Den ska innehålla information om identifierade problem och vad som orsakat dem.

Innehållet och nivån för utredningarna kan variera mycket. Olika aktörer erbjuder med olika benämningar avgiftsbelagda tjänster för att lösa problem. Det viktigaste är att den som utreder inomhusluftproblem har mångsidigt kunnande och erfarenhet av de faktorer som påverkar inomhusluften. Det är nödvändigt med expertis inom byggnadsteknik. Den sakkunniga bör vara en person som har utbildning inom byggnadsteknik och som är insatt i byggnaders fukttekniska funktion.

För att undvika överraskningar bör man ta reda på innehållet och kostnadskalkylen för utredningen i förväg. Inneluftsutredningar och konditionsgranskningar utförs till exempel av ingenjörsbyråer och företag inom inneluft branschen. Du kan söka efter certifierade experter på hälsoriktigt byggande (finska rakennusterveysasiantuntija) på webbplatsen sertifikaattihaku.fi.

Hälsoskyddsmyndigheter kan göra undersökningar och utredningar när de misstänker en sanitär olägenhet i bostaden. Hälsoskyddsmyndigheten kan även anlita en extern expert för att utreda sanitära olägenheter. Hälsoinspektörer reder ut om det finns en sanitär olägenhet i lägenheten, som t.ex. orsakats av en mögelskada, men inte skadans omfattning eller reparationssätt. Fastställandet av reparationsåtgärder faller på fastighetsägaren, som bör låta göra en konditionsbedömning eller -undersökning som underlag för sina beslut.

Dessa saker bör åtminstone framgå av en inneluftsutredning, konditionsgranskning eller motsvarande

 • Ventilationens verksamhetsprincip.
 • Fungerar frånluftsventilationssystemet (kök, toalett och tvättrum etc.)?
 • Kommer det ersättningsluft till vistelserummen (sovrum och vardagsrum)?
 • Framgår det från ritningarna konstruktioner som kräver ytterligare utredning genom. fuktmätningar inuti konstruktionen och/eller genom att öppna konstruktioner?
 • Håller vattentaket vatten och vädras konstruktionerna i övre bjälklaget?
 • Vädras de andra konstruktionerna (ytterväggar, bottenbjälklag, bastu)?
 • Vart rinner regnvatten från taket och vid husväggen?
 • Förekomst och skick av täckdiken samt grundens skick.
 • Skicket för duschväggskonstruktioners vattenisolering och eventuella fuktskador.
 • Läckage av vattenledningar inuti konstruktioner (roterar vattenmätaren trots att alla kranar är avstängda).
 • Kan det komma skadliga utsläpp från byggmaterialen?
 • Kan det komma radon från marken eller andra föroreningar utifrån?

Beställ inte en inneluftsutredning eller konditionsbedömingar där

 • endast tvättrummets ytfuktighet mäts
 • endast enskilda luftföroreningar inomhus mäts
 • man inte kontrollerar att ventilationen fungerar
 • utföraren inte har någon utbildning inom byggbranschen
 • utföraren inte har några bevis på tidigare objekt eller lämplig utbildning
 • inte går att få på förhand en uppskattning av priset på utredningen och dess innehåll
 • utföraren inte går med på ett skriftligt avtal
 • man inte får av utredningen en klar och tydlig rapport med förslag till åtgärder

En mager förlikning är bättre än en fet process

När ett inomhusluftproblem avslöjas söker man ofta upphovsman och betalare. Det viktigaste vore dock att åtgärda problemet så fort som möjligt. Genom att komma överens om saker hittas oftast den billigaste och snabbaste lösningen.

I händelse av problem bör den boende eller den anställde ta reda på sina egna rättigheter och skyldigheter att eliminera problemet. Hjälp kan man få till exempel från arbetarskyddsorganisationen, företagshälsovården eller organisationer.

Det är lätt hänt i ansvarsfrågor att köparen och säljaren av en bostad hamnar i en lång och dyr process. En rättstvist kräver ofta otaliga utredningar och användning av många olika experter: en advokat, en läkare, en expert inom bygg- och VVS-teknik och en sakkunnig inom mikrobiologi, etc. Detta är både mentalt och ekonomiskt betungande: kostnaderna kan överstiga den faktiska kostnaden för att reparera skadan och resultatet är aldrig säkert.

Det lönar sig att hålla fast vid sina rättigheter, men att försöka undvika långvariga tvister. I allmänhet uppnås en uppgörelse i godo av uppdelningen av reparationskostnaderna, när alla väsentliga frågor som påverkar felet eller bristen är kända för de olika parterna. Ibland kan det för parterna löna sig att anlita en oberoende extern expert tillsammans för att lösa tvisten. Konsumenttvistenämnden löser konsumenttvister vid bostadsköp avgiftsfritt.

Förebyggande av problem

Regelbunden övervakning av skicket och funktionen hos byggnaden och dess anordningar förebygger uppkomsten av inomhusluftsproblem. Människans egna sinnen är till god hjälp då man iakttar inomhusluften. Det är bra att komma ihåg att människors välbefinnande är det viktigaste måttet på inomhusluftens kvalitet. När en person är frisk och trivs, är inomhusluften sannolikt bra.

Planering av byggnadens underhåll är en viktig del av fastighetsskötseln. Det finns redan en väletablerad, allmänt tillgänglig metod för konditionsbedömning för detta ändamål. Den ger grunden till en byggnads underhållsplan. Detta hjälper också till ekonomisk planering på sikt.

FINSKSPRÅKIGA RÅDGIVNINGSTJÄNSTER

Korjausneuvojat neuvovat kosteusvaurioihin, ilmanvaihto-ongelmiin, rakentamiseen, remontointiin ja muihin sisäilma-asioihin liittyvissä kysymyksissä. Jos puhelin on varattu, puhelu ohjautuu vastaajaan, johon voi jättää soittopyynnön. Asumisterveysliitto opastaa ja neuvoo erilaisissa rakennukseen liittyvissä kysymyksissä ja auttaa asumisterveysongelmiin joutunutta asukasta.

Asumisterveysliiton neuvontapuhelin ma-pe klo 9-15

03 877 5413

Hengitysliiton Sisäilma- ja korjausneuvontapuhelin ma–to klo 9–15

020 757 5181